bus transportation icon 512

Mokyklinių autobusų  tvarkaraščiai:

book open flatRekomenduojamų perskaityti knygų sąrašas:

image1 

 

PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

 Mokslo metai prasideda rugsėjo 1 d., baigiasi kitų metų rugpjūčio 31 d.

 Vienerių mokslo metų ugdymo proceso trukmė – 32 savaitės. Gimnazijoje mokomasi penkias dienas per savaitę.

 Dešimt ugdymo proceso dienų per mokslo metus skiriama kultūrinei (taip pat etninei), meninei, pažintinei, kūrybinei, sportinei, praktinei, socialinei, prevencinei veiklai. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių.

 Paskelbus ekstremalią padėtį, keliančią pavojų mokinių gyvybei ar sveikatai, nustačius ypatingąją epideminę padėtį dėl staigaus ir neįprastai didelio užkrečiamųjų ligų išplitimo viename ar keliuose administraciniuose teritoriniuose vienetuose, taip pat oro temperatūrai esant 20 laipsnių šalčio ar žemesnei, į mokyklą mokiniai gali neatvykti. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių.

 Dorinio ugdymo organizavimas:

 Tėvai (globėjai) pradinių klasių mokiniams parinko Katalikų tikybą.

 Etikai mokyti sudaroma viena mobili grupė iš 1–4 klasių mokinių;

 Dorinio ugdymo dalyką mokinys gali keisti kiekvienais metais, jo tėvams (globėjams) parašius prašymą;

 Užsienio kalbos mokymo organizavimas:

 Užsienio kalbos (anglų) mokoma 2–4 klasėse;

 Užsienio kalbos (anglų) moko anglų kalbos mokytoja, išklausiusi darbo su pradinių klasių mokiniais didaktikos kursą.

 Kūno kultūros ugdymo organizavimas:

 Pradinių klasių mokiniams skiriamos 3 kūno kultūros pamokos per savaitę;

 Specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniai dalyvauja pamokose su pagrindine grupe, bet pratimai ir krūvis jiems skiriami pagal gydytojo rekomendacijas;

 Parengiamosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams krūvis ir pratimai skiriami atsižvelgiant į jų ligų pobūdį. Neskiriama ir neatliekama pratimų, galinčių skatinti ligų paūmėjimą.