bus transportation icon 512

Mokyklinių autobusų  tvarkaraščiai:

book open flatRekomenduojamų perskaityti knygų sąrašas:

image1 

 

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS

Neformalusis vaikų  švietimas įgyvendinamas pagal Neformaliojo vaikų švietimo koncepciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. ISAK-2695 (žin., 2006, Nr.4-115).

Neformaliojo vaikų švietimo veikla yra skirta meninę, sporto ar kitą veiklą pasirinkusių mokinių asmeninėms, socialinėms, edukacinėms, profesinėms kompetencijoms ugdyti. Šią veiklą mokiniai (ar jų tėvai, globėjai) renkasi laisvai, ji atliekama per:

Neformaliojo vaikų švietimo programas, kurios vykdomos mokykloje, panaudojus neformaliojo švietimo valandas;

Pažintinę veiklą, organizuojamą pagal Mokinių pažintinei veiklai skirtų lėšų naudojimo metodines rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. ISAK-1934 (Žin., 2007, Nr. 105-4319);

 Mokinių skaičius neformaliojo švietimo grupėje yra ne mažesnis kaip 7 mokiniai.