bus transportation icon 512

Mokyklinių autobusų  tvarkaraščiai:

book open flatRekomenduojamų perskaityti knygų sąrašas:

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

   Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas vadovaujantis Priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. ISAK-1180 (Žin., 2005, Nr. 84-3118).

   Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas pagal Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2002 m. birželio 24 d. įsakymu Nr. 1147 (Žin., 2003, Nr. 5-214) ir Priešmokyklinio ugdymo standartą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. ISAK-1015 (Žin.,2003, Nr.77-3525), taip pat vadovaujamasi Priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašu, patvirtintu Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 3 d. sprendimu Nr. T1-56.