bus transportation icon 512

Mokyklinių autobusų  tvarkaraščiai:

book open flatRekomenduojamų perskaityti knygų sąrašas:

 PATVIRTINTA
Gimnazijos direktoriaus
2018 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-116

 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO PUMPĖNŲ GIMNAZIJOJE TVARKOS APRAŠAS

I. PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMO BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1. Priešmokyklinis ugdymas Pumpėnų gimnazijoje organizuojamas vadovaujantis Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 3 d. sprendimu Nr. T1-56 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašo tvirtinimo“. Grupę gali lankyti 5–6 metų vaikai.

2. Priešmokyklinio ugdymo trukmė – vieneri metai.

3. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas daugiau nei vienerius metus vaikui, kuriam tais kalendoriniais metais dar nesueina 7 metai.

4. Priešmokyklinis ugdymas teikiamas pagal Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą (toliau vadinama – Programa), patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. 779 „Dėl priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos patvirtinimo“ ir priešmokyklinio ugdymo pedagogo sudarytą veiklos planą.

5. Programos įgyvendinimo minimali trukmė – 640 valandų.

6. Vaikas, kuris priešmokyklinio ugdymo grupės nelankė daugiau kaip du trečdalius šios programos įgyvendinimui nurodyto laiko, yra laikomas nedalyvavusiu priešmokyklinio ugdymo programoje.

7. Programą įgyvendina priešmokyklinio ugdymo pedagogas.

II. PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMAS

8. Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas vadovaujantis Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa, patvirtinta Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. 779 „Dėl priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos patvirtinimo“, vaiko brandumo mokytis pagal PU ir Pradinio ugdymo programos įvertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-751 ,,Dėl vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašo tvirtinimo pakeitimo”, priešmokylinio ugdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. V-1106 ,,Dėl priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo”, Lietuvos Higienos normomis.

9. Priešmokyklinio ugdymo proceso organizavimas grupėje:

9.1. ugdomoji veikla grupėje pradedama 8 valandą ryto ir tęsiasi iki 12 valandos;

9.2. grupės vaikų ugdomoji veikla yra vientisas procesas. Jis neskaidomas į atskiras sritis (atskirus dalykus) ir vyksta integruotai.

9.3. priešmokyklinio ugdymo pedagogas planuodamas grupės ugdomąją veiklą, individualizuoja ugdymo tikslus ir turinį atsižvelgdamas į bendrą grupės specifiką ir individualius vaikų poreikius, gimnazijos ir regiono ypatumus:

9.3.1. per 3 savaites nuo programos įgyvendinimo pradžios parengia grupės ugdomosios veiklos planą pagal patvirtintą priešmokyklinio ugdymo modelį. Planą tvirtina direktorius;

  9.3.2. planuoja savaitės veiklą.

10. Atostogos:

10.1. rudens atostogos 2018 m. 10-29–11-02;

žiemos (Kalėdų) 2018 m. 12-27–01-02;

žiemos atostogos 2019 m. 02-18–02-22;

pavasario atostogos 2019 m. 04-23–04-26.

11. Vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimas:

11.1. vaikų pažanga ir pasiekimai vertinami vadovaujantis Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugsėjo 2d. Nr. V-779 įsakymu „Dėl priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos patvirtinimo“;

11.2. vaikų pažangą ir pasiekimus vertina priešmokyklinio ugdymo pedagogas;

11.3. vaiko, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, pasiekimus vertina priešmokyklinio ugdymo pedagogas kartu su specialistais (specialiuoju pedagogu, logopedu);

11.4. vaikų pažanga programos įgyvendinimo laikotarpiu yra vertinama nuolat, laisvai pasirenkant vertinimo būdus ir metodus;

11.5. pasiekimai fiksuojami tam skirtame Vaiko pasiekimų apraše;

11.6. vaikų pasiekimų įvertinimas atliekamas ugdomųjų metų pradžioje ir pabaigoje:

11.6.1. priešmokyklinio ugdymo pedagogas per 4 savaites nuo ugdymo programos įgyvendinimo pradžios atlieka grupės vaikų pirminį pasiekimų įvertinimą.

11.6.2. įgyvendinus programą, priešmokyklinio ugdymo pedagogas atlieka galutinį vaikų pasiekimų įvertinimą ir parengia laisvos formos išvadą-rekomendacijas pradinių klasių mokytojui.

______________________