bus transportation icon 512

Mokyklinių autobusų  tvarkaraščiai:

book open flatRekomenduojamų perskaityti knygų sąrašas:

Specialiosios pedagogės darbo funkcijas atlieka specialioji pedagogė Vaiva Jareckienė (tel. 8 682 82211)
Specialiosios pedagogės pareigos – nustatyti specialiuosius ugdymosi poreikius. Tiriant poreikius numato artimuosius ir tolimuosius darbo su mokiniu tikslus, veda grupines ir individualias pratybas, padeda mokiniams įsisavinti nesuprantamą mokomąją medžiagą, sudaro individualiąsias programas sutrikusiai funkcijai lavinti, socialiniams įgūdžiams ugdyti, fiksuoja mokinio pasiekimus, padeda mokytojams pritaikyti programas, bendrauja su pedagogais, tėvais, sudarant individualiąsias programas, teikia metodinę paramą, padeda specialiųjų poreikių mokiniams adaptuotis klasėje, skatina jų bendravimą su kitais mokiniais, kaupia informaciją apie kiekvieno specialiųjų poreikių mokinio specialiuosius ugdymosi poreikius, pasiekimų lygį.