bus transportation icon 512

Mokyklinių autobusų  tvarkaraščiai:

book open flatRekomenduojamų perskaityti knygų sąrašas:

image1 

 

 VIDURINIO UGDYMO ORGANIZAVIMAS
 
 Dorinis ugdymas:

Įgyvendinant vidurinio ugdymo programą intensyvinamas dorinio ugdymo dalyko mokymas. Dvejiems metams Katalikų tikybai ir etikai numatytas pamokų skaičius skiriamas vieneriems metams ir dalyko bendroji programa įgyvendinama 3G klasėje.

Lietuvių kalbos mokymo(si) organizavimas:

Lietuvių kalbos 3G ir 4G klasėse mokoma A kursu.

Užsienio kalbų mokymo(si) organizavimas:

3G ir 4G klasėse mokiniai tęsia pagal pagrindinio ugdymo programą pradėtas mokytis pirmąsias užsienio kalbas (anglų) bei 4G klasėje antrąją užsienio kalbą (rusų).

Meninio ugdymo organizavimas:

3G ir 4G klasės mokiniai pasirinkę dailės arba fotografijos dalykus.

Technologijų mokymo(si) organizavimas:

3G ir 4G klasės mokiniai pasirinko Statybos ir medžio apdirbimo technologijas bei Turizmą ir mitybą..

Kūno kultūros ugdymo organizavimas:

3G klasės mokiniai pasirinkę bendrąją kūno kultūrą, 4G klasės mokiniai pasirinkę bendrąją kūno kultūrą ir krepšinį;

Specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniai dalyvauja pamokose su pagrindine grupe, bet pratimai ir krūvis jiems skiriami pagal gydytojo rekomendacijas;

Parengiamosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams krūvis ir pratimai skiriami atsižvelgiant į jų ligų pobūdį. Neskiriama ir neatliekama pratimų, galinčių skatinti ligų paūmėjimą.

Mokinių, kurie lanko parengiamąją medicininę fizinio pajėgumo grupę, pageidavimu jų pasiekimai vertinami taip, kaip pagrindinės fizinio pajėgumo grupės mokinių pasiekimai. Dėl ligos pobūdžio negalintiems atlikti įprastų užduočių mokiniams, mokytojas taiko alternatyvias atsiskaitymo užduotis, kurios atitinka mokinio fizines galimybes ir gydytojo rekomendacijas.

Informacinių technologijų mokymas.

3G ir 4G klasių mokiniai pasirinkę informacinių technologijų (bendrąjį ir išplėstinį) kursą.