2015 METŲ SRITIES „MOKYKLOS KULTŪRA“

GILUMINIO VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO

ATASKAITA

2015 –06- 10

 1.Pumpėnų gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimą atliko darbo grupė, sudaryta 2014 m. lapkričio 04 d. mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V–101 „Dėl Pumpėnų vidurinės mokyklos koordinacinės vidaus audito grupės sudarymo “.

Eil. Nr.

Darbo grupės, veiklos kokybės įsivertinimui, nariai

Pareigos

1.

Vladas Cucėnas – direktoriaus pavaduotojas neformaliajam ugdymui

Grupės vadovas

2.

Regina Urbonavičienė – kūno kultūros mokytoja

Narė

3.

Sandra Kisielienė – pradinio ugdymo mokytoja

Narė

4.

Jolita Stapulionienė – matematikos mokytoja

Narė

5.

Modestė Vaicekauskienė – specialioji pedagogė

Narė

Veiklos kokybės įsivertinimo grupė dėkoja mokyklos bendruomenės nariams už geranoriškumą, bendravimą ir bendradarbiavimą atliekant mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą.

Darbo grupė, atlikdama giluminį veiklos kokybės įsivertinimą, vadovavosi „Bendrojo lavinimo mokyklos vidaus audito rekomendacijomis“, „Mokyklų savęs vertinimo instrumentų naudojimo rekomendacijomis“.

Veiklos rodiklių krepšelis, giluminiam kokybės įsivertinimui, buvo pasirinktas vadovaujantis atlikto plačiojo audito rezultatais.

 2. METODAI: dokumentų analizė, individualūs pokalbiai, anketinė apklausa.

 3. ŠALTINIAI: mokyklos nuostatai, mokyklos vidaus tvarkos taisyklės, mokyklos strateginis planas bei veiklos planas, mokyklos direktoriaus įsakymai veiklos klausimais, mokinių mokymosi pasiekimų suvestinės ir kiti mokyklos vidaus lokaliniai dokumentai, nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros išorės vertinimo ataskaita, periodinė spauda, mokyklos internetinis tinklalapis, pokalbiai su mokyklos bendruomenės nariais.

 4. ATSISKAITYMAS IR INFORMAVIMAS:

 Atsiskaitymas –Mokytojų tarybos posėdis.

Informavimas – ataskaita bus pateikta mokyklos interneto tinklalapyje.

 5. ĮSIVERTINIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI:

TIKSLAS:

išsiaiškinti, kur yra mūsų mokyklos stiprybės, o kur – mokytis ir dirbti trukdančios silpnybės. 

IŠSIAIŠKINTI:

1. kaip mokyklos bendruomenė suvokia, įsivaizduoja mokyklos kultūrą (kokius idealus, elgesio lūkesčius, normas nurodo, ką deklaruoja;

2. kaip mokykloje kuriamos tradicijos;

3. kaip jų laikomasi;

4. ar mokiniai ir pedagogai didžiuojasi tuo, kad priklauso savo mokyklai ;

5. kokia yra psichologinė atmosfera mokykloje;

6. kokie santykiai tarp mokyklos bendruomenės narių;

7. kokie santykiai ir mikroklimatas vyrauja mokykloje;

8. koks yra tikėjimo kiekvieno mokinio asmeninio tobulėjimo galimybe lygis mokykloje;

9. kokie yra mokyklos tobulėjimo siekiai;

10. kaip mokytojai ir mokiniai laikosi bendrų susitarimų;

11. koks mokyklos vaidmuo vietos bendruomenėje;

12. kaip mokykla kuria savo įvaizdį.

Atliekant anketinę apklausą mokytojams buvo pateiktos 33 anketos ir atitinkamai mokiniams 152 anketos.

Bendra informacija apie mokytojų apklausą

Apklausos pabaigos data

2015-06-08

Panaudotas klausimynas:

Mokytojų apklausa _Mokyklos kultūra_LT

El. laišku pakviesti respondentai:

33

Išsiųstų/išdalintų popierinių klausimynų skaičius:

0

Iš viso pakviesta respondentų:

33

Pilnai atsakyti klausimynai

20

Grįžusių klausimynų kvota

60.6%

Iš dalies atsakyti klausimynai:

3

Atsakytų klausimynų (įskaitant iš dalies atsakytus) skaičius:

69.7%

Klausimų su atsakymų skale rezultatai


Klausimai su aukščiausiomis ir žemiausiomis vertėmis

5 aukščiausios vertės

Ø

5 žemiausios vertės

Ø

2.6 - Man patinka mano darbas.

3,9

9.19 - Apie mūsų mokyklą galima pasakyti, kad tai mokykla, turinti tarptautinius ryšius.

2,4

3.18 - Santykiai tarp mokytojų ir raštinės darbuotojų mūsų mokykloje yra geri.

3,8

9.2 - Apie mūsų mokyklą galima pasakyti, kad tai unikali, išsiskirianti iš kitų mokykla.

2,8

3.17 - Santykiai tarp mokytojų ir socialinio pedagogo mūsų mokykloje yra geri.

3,8

1.6 - Į švenčių organizavimą noriai įsitraukia tėvai.

2,8

2.4 - Mokyklos mokinių pasiekimai ir laimėjimai yra įvertinami (paskatinimais, geru žodžiu ir kt.).

3,7

9.11 - Apie mūsų mokyklą galima pasakyti, kad joje mokosi gero elgesio mokiniai.

2,8

3.23 - Man pamokų tvarkaraštis yra patogus (krūvis per dienas pasiskirstęs tolygiai, nėra „langų“ ir kt.).

3,7

3.7 - Mokyklos mokiniai yra draugiški ir padeda vienas kitam.

2,8

Bendra informacija apie mokinių apklausą

Apklausos pabaigos data

2015-06-08

Panaudotas klausimynas:

Mokinių apklausa_Mokyklos kultūra_LT

El. laišku pakviesti respondentai:

152

Išsiųstų/išdalintų popierinių klausimynų skaičius:

0

Iš viso pakviesta respondentų:

152

Pilnai atsakyti klausimynai

29

Grįžusių klausimynų kvota

19.1%

Iš dalies atsakyti klausimynai:

10

Atsakytų klausimynų (įskaitant iš dalies atsakytus) skaičius:

25.7%

Klausimų su atsakymų skale rezultatai


Klausimai su aukščiausiomis ir žemiausiomis vertėmis

5 aukščiausios vertės

Ø

5 žemiausios vertės

Ø

2.2 - Mokytojai stengiasi, kad klasė suprastų ir išmoktų pamoką.

3,7

5.3 - Mūsų mokyklos mokiniai drausmingai elgiasi net ir tada, kai nemato mokytojai.

2,0

1.1 - Aš jaučiuosi saugiai visoje mokykloje.

3,5

5.1 - Pamokose nėra triukšmaujama, todėl lengva susikaupti ir mokytis.

2,2

5.6 - Mokykloje taikomos vienodos taisyklės visiems mokiniams.

3,5

5.2 - Mūsų klasė turi savo taisykles, dėl kurių visi susitarėme.

2,3

2.9 - Mokytojai tikisi, kad visada atliksiu užduotis.

3,5

5.5 - Mokiniai laikosi mokyklos taisyklių.

2,5

2.3 - Mokytojai tiki, kad kiekvienas iš mūsų gali padaryti pažangą, mokantis jo dalyko.

3,4

2.11 - Mokiniai gali nedirbti pamokoje, jei jie tyliai sėdi ir netrukdo kitiems.

2,5