bus transportation icon 512

Mokyklinių autobusų  tvarkaraščiai:

book open flatRekomenduojamų perskaityti knygų sąrašas:

Logopedė metodininkė Jovita Kondratavičienė, tel. 8 610 11642, el. paštas: jovitajk@gmail.com
 
Gimnazijos logopedės tikslas – rūpintis mokinių kalbos raida, mokyti taisyklingai, sklandžiai kalbėti.
Logopedė visapusiškai tiria mokinių kalbą (tartį, žodyną, gramatinį kalbos taisyklingumą, rišliąją kalbą), nustato sutrikimo priežastis ir pobūdį, numato mokinio kalbėjimo ir kalbos korekcijos kryptis, būdus ir priemones, siekdama užkirsti kelią galimoms mokymosi negalėms (rašymo ir skaitymo sunkumams) atsirasti, planuoja veiklą kalbos sutrikimams šalinti.
Padeda mokiniams įveikti kalbėjimo ir kalbos sutrikimus.
Konsultuoja mokinių tėvus (globėjus), pedagogus aktualiais vaikų kalbos ugdymo, sutrikimų šalinimo klausimais.
Konsultuoja mokytojus rengiančius pritaikytas ar individualizuotas Bendrojo ugdymo programas.
Dalyvauja gimnazijos Vaiko gerovės komisijos veikloje, bendradarbiauja su pedagogais, gimnazijos sveikatos priežiūros specialiste, specialiąja pedagoge, socialine pedagoge, kitais specialistais.
Įsisavina naujas kalbos tyrimo bei korekcinio darbo metodikas, mokymo metodus, išbando jų galimybes ir taiko juos savo darbe, turtina logopedinį kabinetą vaizdine-metodine medžiaga.