bus transportation icon 512

Mokyklinių autobusų  tvarkaraščiai:

book open flatRekomenduojamų perskaityti knygų sąrašas:

image1 

 

PAGRINDINIO UGDYMO ORGANIZAVIMAS

Ugdymo procese kultūrinei, meninei, pažintinei, kūrybinei, sporto, praktinei, socialinei, prevencinei ir kitai pagal mokinių ir gimnazijos poreikius parinktai veiklai per mokslo metus skiriama 10  mokymosi dienų.


PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMO  BENDROSIOS NUOSTATOS 

Penktai klasei skiriamas adaptacinis laikotarpis – 1 mėnuo. Adaptaciniu laikotarpiu mokinių pažanga ir pasiekimai pažymiais nevertinami. 
Socialinė-pilietinė veikla privaloma 5–2G klasių mokiniams. Ją sudaro 10 valandų trukmės veikla per mokslo metus.

Mokiniams sudarytos sąlygos 8, 2G klasėse pasirinkti lietuvių kalbos, matematikos, fizikos, chemijos, biologijos, geografijos, informacinių technologijų, istorijos dalykų modulius pagal polinkius ir gebėjimus.

UGDYMO TURINIO DIFERENCIJAVIMAS 

Pagrindinio ugdymo  programai įgyvendinti klasė į grupes dalijama šiems dalykams mokyti: informacinėms technologijoms (5, 7, 1G, 2G klasės dėl nepakankamo kompiuterių skaičiaus informatikos kabinete (13 kompiuterių)) ir technologijoms (5, 6, 7, 8, 1G, 2G klasės, nes pasirinkę skirtingas programas), doriniam ugdymui (1–6)(pasirinkę tikybą arba etiką), užsienio kalboms (1G, 2G). 
Įgyvendinant pagrindinio ugdymo programą laikinoji grupė sudaroma iš ne mažiau kaip 7 mokinių.


UGDYMO SRIČIŲ DALYKŲ MOKYMO ORGANIZAVIMAS 

 Kalbų ugdymo organizavimas: 
Antrosios užsienio kalbos pradedama mokyti nuo 6 klasės. Gimnazija siūlo rinktis vokiečių arba rusų kalbas.

Mokiniams, atvykusiems iš kitų Lietuvos ar užsienio mokyklų, kuriose jie bent vienerius metus mokėsi kitos užsienio kalbos negu mokomasi šioje gimnazijoje, organizuojant jų užsienio kalbų mokymą, atsižvelgiama į mokinio, tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimus ar tęsti kalbos mokymą ar pradėti mokytis kitą užsienio kalbą.
Informacinių technologijų mokymo organizavimas: 
Siekiant nedidinti mokinių mokymosi krūvio, organizuojamas informacinių technologijų integruotas mokymas: 7 klasėje  pirmą pusmetį pamokos skiriamos informacinių technologijų kursui ( 50 proc. metinių pamokų), o antrą pusmetį informacinių technologijų mokoma integruotai (kiti 50 proc. pamokų), integravus informacines technologijas į dalyko pamokas. 8 klasėje – atvirkščiai – pirmą pusmetį informacinių technologijų mokoma integruotai (50 proc. metinių pamokų), o antrą pusmetį pamokos skiriamos informacinių technologijų kursui (kiti 50 proc. pamokų). 
Socialinio ugdymo organizavimas: 
Pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį mokomasi pilietiškumo pagrindų. Šiai programai skiriamos 68 pamokos, jos organizuojamos 1G ir 2G klasėse. 1G ir 2G klasėse skiriama po 34 pamokas. 
Meninio ugdymo organizavimas: 
Mokiniai, besimokantys pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją ir antrąją dalis mokosi dailės ir muzikos dalykų. 
Technologinio ugdymo organizavimas: 
Mokinius, besimokančius pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį, pradedama mokyti technologijų dalyko pagal privalomą 17 valandų integruoto technologijų kurso programą, po kurios mokiniai renkasi vieną iš penkių siūlomų technologinių programų.  Mokiniai gali keisti pasirinktas technologijų  programas ne anksčiau negu bus įgyvendinta pusė programos. 
Kūno kultūros ugdymo organizavimas: 
Mokiniams, kuriems kūno kultūrai skirtos 2 valandos per savaitę, sudarytos sąlygos pasirinkti jų pomėgius atitinkančias aktyvaus judėjimo pratybas per neformaliojo švietimo veiklą gimnazijoje ar kitoje neformaliojo vaikų švietimo įstaigoje.
Specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniai dalyvauja pamokose su pagrindine grupe, bet pratimai ir krūvis jiems skiriami pagal gydytojo rekomendacijas; 
Parengiamosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams krūvis ir pratimai skiriami atsižvelgiant į jų ligų pobūdį. Neskiriama ir neatliekama pratimų, galinčių skatinti ligų paūmėjimą. 
Parengiamosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių pasiekimai kūno kultūros pratybose iki 14 metų mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu, o nuo 14 iki 16 metų – jo paties pageidavimu vertinami pažymiu. 
Gimnazija mokiniams, atleistiems nuo kūno kultūros pamokų dėl sveikatos ir laikinai dėl ligos, siūlo kitą veiklą (stalo žaidimus, šaškes, šachmatus, savarankišką mokymąsi skaitykloje, konsultacijas, socialinę-pilietinę veiklą ir pan.).