PATVIRTINTA

Pumpėnų gimnazijos direktoriaus

2015 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. V-14

PASVALIO R. PUMPĖNŲ GIMNAZIJOS BENDRUOMENĖS

SKATINIMO IR NUOBAUDŲ SKYRIMO TVARKA

 

I. BENDROJI DALIS

 

1. Pasvalio r. Pumpėnų gimnazijos bendruomenės skatinimo ir nuobaudų skyrimo tvarka (toliau – Tvarka) parengta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, Vaiko teisių konvencija, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, gimnazijos nuostatais, darbo tvarkos

taisyklėmis. Tvarka nustato gimnazijos bendruomenės skatinimo ir drausminimo sistemą.

II. GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ SKATINIMAS

 

2. Gimnazijos susirinkimų, posėdžių, švenčių metu už iniciatyvumą ir nepriekaištingą pareigų vykdymą darbuotojams administracija reiškia padėką žodžiu.

3. Gimnazijos darbuotojams už jubiliejinius darbo metus (20, 25, 30, 35, 40 ir t.t.) mokslo metų pabaigoje įteikiamas direktoriaus padėkos raštas.

4. Abiturientų klasės vadovui, išleidusiam mokinių laidą, mokslo metų pabaigoje įteikiamas direktoriaus padėkos raštas.

5. Gimnazijoje dirbantiems specialistams, dalykų mokytojams už nuopelnus per Mokyklos dienos šventę įteikiamas direktoriaus padėkos raštas.

6. Mokytojai už ypatingus nuopelnus (vykdyti dideli projektai, mokinių pasiekimai šalies, tarptautiniu lygmeniu) gali būti siunčiami į kvalifikacijos tobulinimo seminarus

užsienyje (jei Mokinio krepšelyje yra nepanaudotų kvalifikacijos tobulinimui skirtų lėšų).

7. Mokytojams gali būti skiriamos priemokos už papildomus darbus (jei Mokinio krepšelyje yra lėšų).

8. Gimnazijos darbuotojams už nuopelnus gali būti skiriama laisva diena (mokinių atostogų metu).

III. GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ DRAUSMINIMAS

 

9. Darbuotojų drausminimą nustato Lietuvos Respublikos darbo kodeksas.

10. Darbuotojams, nevykdantiems pareigų, pažeidusiems darbo drausmę, gali būti skiriamos nuobaudos: pastaba, papeikimas, atleidimas iš darbo.

11. Nuobaudos taip pat skiriamos, jeigu darbuotojo nusižengimas sukėlė grėsmę mokinių sveikatai.

12. Drausminės nuobaudos galioja vienerius metus. Jų galiojimo metu skatinimo priemonės darbuotojui netaikomos.

IV. MOKINIŲ SKATINIMAS

 

13. Kiekvienų mokslo metų pabaigoje taip pat per Mokyklos dieną gimnazijos administracija teikia padėkas mokiniams už laimėjimus olimpiadose, konkursuose, varžybose, už gimnazijos garsinimą.

14. Kiekvienais mokslo metais mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai, bibliotekininkė apdovanoja mokinius, įteikdami padėkos raštus, diplomus, dovanėles, prizus savo nuožiūra.

15. Kiekvienais mokslo metais organizuojama nemokama išvyka (ekskursija) mokiniams už puikų mokymąsi ir pavyzdingą elgesį, aktyvią veiklą ir reikšmingus pasiekimus.

16. Skatinamų mokinių sąrašai ir informacija apie išvyką skelbiami mokyklos internetinėje svetainėje ir mokyklos metraštyje.

17. Visuotinių tėvų susirinkimų metu padėkos raštais apdovanojami iniciatyviausi mokinių tėvai.

V. MOKINIŲ DRAUSMINIMAS

 

18. Mokytojo pokalbis su mokiniu – žodinis mokinio įspėjimas.

19. Mokinio įspėjimas raštu (pastaba elektroniniame dienyne).

20. Klasės vadovo pokalbis su mokinio tėvais.

21. Netinkamo mokinio elgesio aptarimas su socialiniu pedagogu.

22. Netinkamo mokinio elgesio aptarimas Vaiko gerovės komisijoje.

23. Tėvų kvietimas į gimnazijos Vaiko gerovės komisiją pokalbiui.

24. Direktoriaus įsakymu skiriama pastaba ar papeikimas su įrašu į mokinio asmens bylą.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

25. Su gimnazijos bendruomenės skatinimo ir nuobaudų skyrimo tvarka mokslo metų pradžioje mokinius ir jų tėvus supažindina klasės vadovas, gimnazijos darbuotojus supažindina padalinių vadovai.

26. Tvarkos įgyvendinimo priežiūrą vykdo gimnazijos administracija, Vaiko gerovės komisija.

27. Gimnazijos bendruomenės skatinimo ir nuobaudų skyrimo tvarka skelbiama gimnazijos internetinėje svetainėje www.pumpenugimnazija.lt.

_______________________